VERKIEZINGSPROGRAMMA OPD

sociaal bewogen lokaal betrokken onafhankelijk

ARMOEDE
Het is voor de OPD onacceptabel dat er nog steeds een groeiende armoede in Drenthe is.
Meer dan 11.000 kinderen groeien in armoede op.
Meer dan 3.500 mensen maken gebruik van de voedselbank.

Alleen samen met de gemeenten en ervaringsdeskundigen kan er aan een oplossing worden gewerkt.

Laaggeletterdheid verdient extra aandacht!
Ruim 50.000 mensen hebben moeite met lezen en schrijven.
Er loop een twee-jarig onderzoek maar de OPD wil daden.
Financieel moet de Provincie de oplossingen ondersteunen.

Statushouders verdienen hulp bij integratie.

WONEN ZORG EN LEEFBAARHEID IN DRENTHE

Drenthe kent een woningtekort.
Veel mensen vinden een oplossing door op een recreatiepark te gaan wonen.
Naar schatting gaat het om meer dan 3.000 recreatieplaatsen (vakantiehuizen, chalets).
Het gaat dus om ongeveer 5.000 mensen.

De OPD vindt dat het probleem alleen samen met de bewoners en gemeenten oplost moet worden.
Uitzettingen en boetes leiden alleen maar tot ellende voor de bewoners en zijn geen oplossing..

Ook zal de Provincie een stimuleren kracht moeten zijn, om samen met de gemeenten het woningprobleem voor zowel jongeren als ouderen aan te pakken.

Dit kan bijvoorbeeld door kantoren of winkels te veranderen in een woonbestemming.
Ook gaat de OPD de Provincie vragen om verschillende woonvormen te stimuleren.(tiny houses)

Aan de toenemende vergrijzing in Drenthe wordt te weinig aandacht besteed.

Problemen van aangepaste huisvesting, mobiliteit, eenzaamheid en zorg moet worden aangepakt! (samen met de gemeente)

De zorg staat in Drenthe onder druk.
Wij kennen allemaal de problemen van de ziekenhuizen.
De Provincie staat hierbij aan de zijlijn.
Zorgbelang Drenthe verdedigt de belangen van onze inwoners en verdient daarom financiŽle steun om hun werk te kunnen blijven doen.

De leefbaarheid in Drenthe brokkelt af!

Middenstand verdwijnt uit de dorpen
De bus rijdt het dorp voorbij
Scholen worden opgeheven
Sociale contacten verdwijnen

De veranderende samenleving vereist actie van de politiek
De OPD wil niet aan de mensen voorbij gaan
Jongeren moeten weer een toekomst krijgen
Meer betaalbare woningen (huur of koop)
De OPD zal hier blijvend actie voor voeren!

LOCAAL BETROKKEN

Een goed fijnmazig openbaar vervoer is voor Drenthe belangrijk voor woon- en werkverkeer, scholieren, ziekenhuis bezoek, ouderen en mensen zonder auto.
De OPD vindt dat de tarieven zo laag mogelijk moeten zijn.
Een bijdrage kan onder andere uit de op-centen komen.

De OPD is voor verlaging van de opcenten in Drenthe.
Het hoge tarief doet geen recht aan het haast onvermijdelijk autobezit.

Er mag niet bezuinigd worden op het wegennet inclusief de fietspaden.
De fietspaden verdienen meer aandacht en er moeten meer snelfietspaden worden aangelegd.

Verdubbeling van de N34 i.v.m. veiligheid is niet nodig. Er zijn andere betere en goedkopere oplossingen.
Maak er een 80 km weg van met een inhaalverbod. Verbeterde op- en afritten.
Aanpassing verkeersplein Gieten.
Aanleg spoorweg Almelo-Emmen-Stadskanaal-Veendam-Groningen draagt bij aan minder autoverkeer op de N34.
De winst is minder uitstoot van fijnstof, minder geluidshinder, minder CO2 uitstoot en het bosgebied langs de N34 blijft intact. Vergrote veiligheid.

Het OV en het wegennet verbinden de kleine kernen en daardoor blijven de kleine kernen levendig.

Groningen Airport Eelde (GAE) dient niet langer financieel luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen. Dat zijn bodemloze putten die geen enkel economisch perspectief voor het noorden hebben.

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) verdient alle mogelijk steun voor hun werk in de kleine kernen.
Levendige dorpskernen zijn belangrijk voor de recreatie.
Het toerisme is samen met het MKB een grote werkgever in Drenthe

Regelgeving voor hen moet eenvoudig en duidelijk zijn en gedragen worden door de ondernemers.

De OPD steunt de breedtesport. Beroepssport(evenementen) als F1, TT en FC Emmen verdienen alle morele steunt van de Provincie.

Cultuur zegt wat over de kwaliteit van het leven.
Daarom hecht de OPD veel waarde aan cultuur.
De vele koren, orkesten, bands, toneelverenigingen, sportvereniging van voetbal tot klootschieten, de vele festivals, kunsttentoonstelling, enz. maken de kwaliteit van het leven in Drenthe.
De OPD kiest voor cultuur op drentse schaal.

De OPD vindt dat iedereen daar op eigen wijze aan moet kunnen deelnemen.

ASBEST

Asbestdaken zijn bij wet vanaf 2024 verboden. Bij de aanpak van asbestdaken zijn een groot aantal partijen betrokken, zoals het Rijk, gemeenten, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, GGD Drenthe, LTO-Noord, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, woningcorporaties en adviesbureaus.

De OPD  is van mening dat bij de aanpak van de asbestdaken de eigenaren van de woningen beter betrokken moet worden. Woningen met asbestdaken zullen van nieuwe dakbedekking en isolatie moeten worden voorzien. De eigenaren van woningen van asbestdaken en boerenbedrijven dragen daarmee bij aan een investering in de economie.  Veel eigenaren zullen deze kosten echter niet kunnen opbrengen. Er zal moeten worden bekeken of de sanering van asbestdaken grootschalig kan worden aangepakt, goedkope leningen kunnen worden verstrekt en eigenaren financieel kunnen worden ondersteund.

De OPD vindt het belangrijk dat samen met eigenaren van woningen waar asbestdaken aanwezig zijn een goed plan wordt opgesteld en goed wordt gecommuniceerd.
Een goede vervanger van asbestdaken zouden groene daken kunnen zijn. Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten. Afhankelijk van het soort beplanting en het gebruik heeft men het over verschillende soorten groene daken. Een groen dak verhoogt de levensduur van het dak, geeft een betere warmtewering en geluidsisolatie. Ook in andere situaties is de keuze voor een groen dak goed voor het milieu. Het absorbeert water, verbetert de biodiversiteit, reguleert de warmte en werkt geluidsisolerend .

Het aanleggen van zonnepanelen op de daken zien we als belangrijke milieuwinst.

NATUUR MILIEU LANDBOUW

Drenthe staat bekend om haar eigen unieke natuur.
De heidevelden, natuurparken, staatsbossen en veengebieden, trekken jaarlijks duizenden toeristen die goed zijn voor miljoenen overnachtingen.
Deze bijzondere Drentse natuur moeten we koesteren en beschermen.
De OPD gaat voor biodiversiteit en bloeiende akkerlanden.

De belasting op het natuurgebied door de mens wordt steeds groter.
Tot hoe ver kunnen we gaan?
Hoe gaan wij om met het zich uitbreidende wegennet? (N34)
Tot welke omvang mogen de agrarische bedrijven uitbreiden ten koste van de natuurgronden?
Staan wij megastallen toe?
De OPD zegt hier nee tegen.

Wij gaan voor de Drentse maat en het stimuleren van biologische landbouw en veeteelt.

De OPD is voor het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij bv. de bollenteelt.

Voor de OPD geldt dat de ecologie niet ondergeschikt is aan de economie.

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert. Lange perioden van droogte en warmte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenbuien. Hevige regenval leidt tot wateroverlast. De provincie zal ervoor moeten zorgen dat het een ‘Klimaat adaptieve provincie’ wordt: een provincie die zich aanpast aan het veranderende klimaat.

ENERGIE

Ook Drenthe is onderdeel van de nationale energietransitie en moet daar verantwoordelijkheid voor nemen.
De OPD vindt dit ook maar alleen in samenspraak met de bewoners van Drenthe.

Alle vormen van energieopwekking moeten getoetst worden op toepasbaarheid in Drenthe.
Dit in samenspraak met de betrokkenen.

Initiatieven van lokale energiecooperaties worden door de OPD van harte ondersteund.

Het streven naar een aardgasloos Drenthe mag niet betekenen dat bestaande woningen van het gas af moeten, omdat dit met name voor de lager betaalden een onevenredig grote financiŽle belasting zou betekenen. Het bestaande gasnet dient daarom als zekerheid van de levering van voldoende energie voor verwarming en voor de levering van groen gas te worden behouden
.

Mijnbouwschade / Aardbevingen

Voor de OPD is duidelijk dat de gevolgen van de gaswinning steeds ernstiger worden en dat zich in Drenthe "Groningse praktijken" dreigen te gaan voordoen. De gedupeerden volstoppen met lijvige rapporten van 350 pagina's met onbegrijpelijk taalgebruik, rookgordijnen opwerpen en vertragingstactieken toepassen om de burger murw te maken, is inmiddels ook in onze provincie aan de orde.

Voor de OPD is het onaanvaardbaar dat de veiligheid van haar inwoners en het vertrouwen in de overheid ernstig wordt geschaad. Vergoeding van alle schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten moet gegarandeerd worden. Of het nu gaat om gas- water- of zoutwinning. Niet alleen doekjes voor het bloeden, maar structurele oplossingen voor alle gedupeerden in de Provincie. Wij stellen dan ook een nieuwe portefeuille Bodembeweging Drenthe voor en zetten ons in voor het Drents Gasberaad