OPD en PvhN ondersteunen initiatief Energy Academy

De Onafhankelijke Partij Drenthe en de Partij voor het Noorden ondersteunen warm het idee om een Energy Academy op te richten. Deze Academie moet de kennis en kunde op het vlak van fossiele en groene energie bundelen.

Namens Energy Valley, Gasterra, de RUG en de Hanzehogeschool heeft de directeur van Gasterra premier Rutte bij diens bezoek aan Groningen alvast een rekening aangeboden van 100 mln. De OPD en de PvhN willen echter niet afwachten of het kabinet misschien bereid is om hiervoor de beurs te trekken. Zij roepen de landelijke politiek op om de hoognodige transitie naar een duurzame energievoorziening te financieren met een deel van de aardgasbaten. Daarmee kan de landelijke politiek de Noordelijke regio eindelijk tegemoet komen in het gedeeltelijk naar deze regio terugploegen van de aardgasbaten, die voor het overgrote deel uit deze zelfde regio afkomstig zijn, maar waarin deze regio nooit een evenredig aandeel in heeft gehad.

De Onafhankelijke Partij Drenthe en de Partij voor het Noorden stellen de landelijke politiek daarom voor om structureel een miljard Euro, zijnde ongeveer 10% van de netto aardgasbaten van het Rijk, in een Fonds Energie Transitie (FET) te storten.

Toelichting
Het enige door aardgasbaten gevormde fonds, het zogenaamde FES, blijkt achteraf grotendeels te zijn gebruikt ten gunste van de Randstad. Het gehele Noorden van het land kreeg hieruit slechts 1%. De landelijke politiek krijgt met deze Energy Academy de kans om het met het Noorden weer goed te maken.

De in het FET te storten middelen zouden in navolging van het in Noorwegen toegepaste systeem niet rechtstreeks moeten worden aangewend, maar moeten worden belegd in solide internationale beleggingsfondsen, teneinde hieruit structurele baten te verkrijgen. Bij een gemiddeld te verwachten rendement van 5% zou het eerste jaar 50 beschikbaar komen, die voldoende is voor de eerste fase van de te stichten Energy Academy. Het tweede jaar zou dit bedrag 100 mln. worden, het derde jaar 150 mln. enzovoort. Aldus kan deze Energy Academy binnen tien jaar uitgroeien tot het grootste internationale instituut in zijn soort. Nadat het zijn definitieve omvang heeft verkregen kunnen de vervolgens uit het fonds te verkrijgen middelen aangewend worden voor deelnemingen in energietransitie projecten in de noordelijke regio en daarbuiten. Zo krijgt het Noorden meer FET op de botten.

De economische uitstraling hiervan zal voor het gehele Noorden zeer groot zijn. In het bijzonder vanwege de directe en vooral indirecte werkgelegenheidseffecten. Hierdoor zal aan de krimp in delen van de provincie Groningen en Drenthe zelfs een einde kunnen komen.